Par situāciju augstākajā izglītībā

Lai gan Latvijas augstākajā izglītībā pēdējā laikā ir sasniegti daži nozīmīgi mērķi:

  1. uzsākta zinātnisko institūciju konsolidācija;

  2. tiek vērtēti arī augstskolu zinātniskās darbības sasniegumi, piešķirot finansējumu augstskolām,

tomēr Latvijas Augstskolu profesoru asociācija (LAPA) pauž bažas par situāciju augstākajā izglītībā. LAPA vērš uzmanību uz faktu, ka vidējā termiņa budžeta projektā 2017.-2019. gadam nav paredzēts studiju vietu finansējuma pieaugums (IZM dati), kas ir būtiski nepieciešams, jo, kā zināms, augstskolu budžeta studiju programmu finansējums tika būtiski samazināts krīzes apstākļos (no 116 milj. euro 2008. gadā uz 76.7 milj. euro 2009. gadā, un 2016. gadā finansējums ir vairs tikai 63.2 milj. euro).

Vērtējot nepieciešamās darbības augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un starptautiskās konkurētspējas nodrošināšanai, LAPA par prioritārām uzskata šādas:

  1. palielināt ikgadējo valsts budžeta finansējumu augstākajā izglītībā, pakāpeniski sasniedzot vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta;

  2. palielināt studiju bāzes finansējumu, jo šobrīd tas ir kritiski zems – gandrīz trīs reizes zemāks par OECD valstu vidējo un viens no zemākajām ES valstīs. Studiju vietu bāzes finansējuma palielināšana sniegs iespējas paaugstināt akadēmiskā personāla atalgojumu, tai skaitā profesoru atalgojuma līmeni, kā arī nodrošinās konkurētspējīga akadēmiskā personāla, t. sk. ārzemju mācībspēku piesaisti un tā atjaunotni;

  3. palielināt valsts atbalstu augstskolu darbības internacionalizācijai.

Šogad vidējā alga valstī ir 838 euro mēnesī, LR MK noteikumi paredz, ka viesstrādnieka alga nav zemāka par 818 euro mēnesī, bet docenta pilnas slodzes alga mūsu valstī patlaban ir 752 euro, ņemot vērā, ka docents ir mācību spēks ar doktora grādu un pieredzi lekciju lasīšanā! Asociētā profesora alga ir 940 euro, bet šim amatam ir augstas prasības – publikācijas citētās datu bāzēs, projekti, maģistranti, starptautiskas konferences u.t.t. Attiecīgi profesora alga ir 1175 euro mēnesī. Lektora alga 602 euro ir pilnīgi nekonkurētspējīga tirgū, lai gan lektors ir vismaz maģistrs ar pieredzi akadēmiskajā darbā. Tas kavē arī akadēmiskā personāla atjaunošanu augstskolās. Akadēmiskā personāla atalgojums ir būtiski zemāks nekā kaimiņvalstīs.

LR MK noteikumi Nr. 445 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas ir pieņemti 05.07.2016. un stājās spēkā 01.09. 2016., paredz akadēmiskā personāla zemākās mēneša darba algas likmes palielinājumu turpmākajos 3 gados (sk. tabulu), bet tam VB nav paredzēts finansējums.

Tabula

LR MK plānotais zemākās mēneša algas palielinājums akadēmiskajam personālam 2017.–2019. gadā, euro

Zemākā mēneša alga, euro

2016.

2017.

2018.

2019.

Profesors

1175

1293

1411

1530

Asociētais profesors

940

1035

1130

1225

Docents

752

828

940

980

Lektors

602

662

723

763

Izpildīt augstskolām saistošos MK noteikumu Nr. 455 ir iespējams, tikai palielinot ikgadējo valsts budžeta finansējumu augstākajai izglītībai. Gadījumā, ja augstākai izglītībai netiks piešķirts papildu finansējums un palielināts studiju vietu bāzes finansējums, Latvijā tiks ierobežota pieeja kvalitatīvai augstākajai izglītībai, kas savukārt var radīt potenciālo studentu izbraukšanu uz citām ES valstīm. Šobrīd IZM izskata tikai budžeta vietu pārdales starp studiju virzieniem iespējas, kas nerisina augstāk minētās problēmas.

LAPA uzskata, ka ir nepieciešams sagatavot un virzīt grozījumus MK noteikumiem Nr. 994 no 2006. g. 12. decembra „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem”, paredzot augstāku finansējumu uz vienu studiju vietu atbilstoši aktuālām izmaksām, saglabājot esošās budžeta vietas.

LAPA atbalsta IZM sagatavoto un MK iesniegto jauno politikas iniciatīvu augstākās izglītības jomā, kurā ir paredzēta studiju vietas bāzes izmaksu aktualizācija, palielinot vienas vietas izmaksas uz studējošo 2017. gadā, saglabājot 2015. gada studiju vietu skaitu; kā arī atbalsta valsts budžeta finansēto studiju vietu pieaugumu STEM jomās, vienlaikus nemazinot studiju vietu skaitu pārējās jomās, lai nodrošinātu līdzsvarotu valsts attīstību.

Gadījumā, ja tiek mainīti no valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanas principi un kritēriji, ir jānosaka vismaz 3 gadu pārejas periods, kas atbilst valsts labas pārvaldības praksei un nodrošina tiesiskās paļāvības principa īstenošanu.

LAPA atbalsta Augstākās Izglītības padomes aicinājumu rast iespēju 2017. gada valsts budžetā palielināt finansējumu augstskolām un koledžām par summu, kas nepieciešama pedagogu darba samaksas pieaugumam saskaņā ar “Pedagogu darba samaksas noteikumiem”, t.sk. Izglītības un zinātnes ministrijas padotības augstskolām un koledžām par 2,2 miljoniem euro.

LAPA atbalsta Latvijas Studentu apvienības viedokli, ka nav pieļaujams budžeta vietu samazinājums valsts augstskolās.

LAPA Padomes vārdā priekšsēdētāja akadēmiķe Baiba Rivža

Lejuplādēt vēstuli docx formātā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *