About LAPAPar LAPA

Latvijas augstskolu profesoru asociācijas mērķis

Veicināt vienotu, efektīvu augstākās izglītības, pētījumu un zinātniskās darbības attīstību, kas vērsta uz augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu, viņu kvalifikācijas nepārtrauktu pilnveidošanu, lai veicinātu augsti izglītotas, prasmīgas un progresīvas sabiedrības veidošanos, kā arī sekmētu Latvijas saimniecisko, sociālo un kultūras uzplaukumu.

Biedrības mērķi

Latvijas augstskolu profesoru asociācijas galvenais mērķis ir veicināt vienotu, efektīvu augstākās izglītības, pētījumu un zinātniskās darbības attīstību, kas vērsta uz augstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu, viņu kvalifikācijas nepārtrauktu pilnveidošanu, lai veicinātu augsti izglītotas, prasmīgas un progresīvas sabiedrības veidošanos, kā arī sekmētu Latvijas saimniecisko, sociālo un kultūras uzplaukumu.

Biedrība rosina ilgtspējīgas augstākās izglītības stratēģijas un rīcības politikas izstrādāšanu ilgtermiņa mērķu sasniegšanai un veicināt tās realizāciju un attīstību, lai sniegtu starptautiski atzītu augstāko izglītību.

Biedrība veicina profesoru mērķtiecīgu sadarbību augstskolu autonomijas nostiprināšanā un sadarbības attīstīšanā Eiropas augstākās izglītības un pētniecības telpā.

Biedrības uzdevumi

Biedrības uzdevums ir sekmēt augstākās izglītības stratēģijas un politikas īstenošanu.

Biedrība piedalās Latvijas augstākās izglītības sistēmas pilnveidē un sniedz padomus profesionālo mērķgrupu, komisiju un padomju darbā.

Biedrība sekmē Latvijas profesūras kvalifikācijas pilnveidi, kā arī mācībspēku, pētnieku un zinātnieku jaunās paaudzes veidošanos, attīstot sadarbību ar studējošo  apvienībām un organizācijām.

Biedrība līdzdarbojas zināšanu ekonomikas, attīstības sociālās un kultūrvides, sabiedrības un privātā sektora sadarbības attīstīšanā un sabiedriskā labuma radīšanā.

Biedrība attīsta un aizstāv augstāko mācībspēku un studējošo tradicionālās akadēmiskās brīvības un tiesības.

Biedrība rūpējas par profesūras sociālā nodrošinājuma uzlabošanu