Biedru iestāšanās

Biedrības “Latvijas augstskolu profesoru asociācija” (LAPA) dalībnieki ir augstskolu profesori un asociētie profesori, kuri Augstskolu likuma noteiktā kārtībā ievēlēti vai iecelti profesora profesora amatā. Biedri var būt arī juridiskas personas un pensionētie profesori. Nepieciešamības gadījumā Valde var pārbaudīt datu atbilstību nosacījumiem.

Lēmumu par biedra uzņemšanu LAPA pieņem valde. Valdei iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

Iesniegums uzņemšanai LAPA (*.doc)

Valdes noraidošo lēmumu rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Jā arī biedru sapulce noraida iesniegumu, pieteicējs nav uzņemts par LAPA biedru, viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kāpēc gada.

Biedra darbība izbeidzas līdz ar izstāšanos vai izslēgšanu no biedrības, kā arī biedra – fiziskas personas nāvi vai biedra – juridiskas personas – izbeigšanos.

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LAPA rakstveidā paziņojot par to valdei.

Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

  • biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
  • biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
  • biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
  • biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto vai rupji pārkāpis LAPA statūtus vai nodarījis būtisku kaitējumu biedrībai.

Jautājumu par LAPA biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Ja biedra dalība biedrībā izbeidzas, iemaksātā biedra nauda viņam netiek atmaksāta.